Urbanowska - logo

 

Z A P R A S Z A M Y

  wszystkich uczniów

  klas IV – VIII ze Szkół Podstawowych  

z Gminy Rzgów

    do udziału w konkursie na lapbooka

   ,,Życie i twórczość Zofii Urbanowskiej’’.

 

I. Cele konkursu:

 1. Promocja pisarki Zofii Urbanowskiej urodzonej w Kowalewku i jej twórczości.
 2. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i doskonalenie umiejętności plastycznych.
 3. Zachęcenie uczniów do czerpania wiedzy z książek oraz różnego rodzaju źródeł i materiałów związanych z twórczością Zofii Urbanowskiej i historią regionu.
 4. Prezentacja prac uczniów w atrakcyjnej formie – lapbook.

II. Zasady konkursu:

Lapbook czyli „książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.)

 1. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać i opracować pracę tematycznie związaną z życiem i twórczością Zofii Urbanowskiej w formie lapbooka.
  Praca ma przedstawiać wiadomości, ciekawostki, informacje z życia i twórczości regionalnej pisarki.
  W szczególności m.in.: dorobek literacki, cytaty z książek, zdjęcia, myśli wybrane z utworów, kalendarium, wyróżnienia i dyplomy, oryginalną ciekawostkę, krótką bibliografię i inne informacje według pomysłu wykonawcy pracy.
 2. Lapbook powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia.
 3. Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka itd.
 4. Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach A3 i zawierać minimum 4 kieszenie, schowki lub okienka. 
 5. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
 6. Prace powinny być podpisane - imię i nazwisko, wiek i klasa, nazwa szkoły (dołączyć karteczkę).
 7. Dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne, prace grupowe nie będą podlegały ocenie jury.
 8. Prace niezgodne z regulaminem i nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 9. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  -  ilość informacji i poprawność merytoryczna,
  - oryginalność i pomysłowość,
  - zastosowanie różnych sposobów przekazania informacji, ciekawe ujęcie tematu,
  - estetyka wykonania lapbooka.
 10. Prace należy składać do dnia 11.05.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku.
 11. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 16.05.2022 r. w Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewsku.
 12. Prace konkursowe będzie można odebrać do dnia 30.06.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie.
 13. Prace nieodebrane w wyżej wymienionym terminie przechodzą na własność organizatora.
 14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora warunków niniejszego regulaminu.
 15. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie wyłącznie na potrzeby konkursu na lapbooka - ,,Życie i twórczość Zofii Urbanowskiej’’
 16. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie wraz z pracą do biblioteki KARTY ZGŁOSZENIA!


Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 241 90 15 (GBP w Rzgowie).


Ponadto informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  z siedzibą przy ul. Konińskiej 4, 62-586 Rzgów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie jest osoba dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania   im nagrody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny, e-mail i nr telefonu szkoły,
  3. wiek i klasa
 6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych,  ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 9. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane.        

Organizatorzy:

Urząd Gminy Rzgów

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Do pobrania: