Kino za Rogiem - plakat

 

DANE KONTAKTOWE

Kino za Rogiem w Rzgowie

ul. Konińska 6, 62-586 Rzgów

Animator kina: Karolina Osajda

telefon: +48 517 735 295

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook: Kino za Rogiem w Rzgowie 

                                                    

REPERTUAR

Informacja dostępna na Facebook

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.gbprzgow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • zdjęcia nie posiadają opisów i alternatywnego opisu
 • filmy bez opisów
 • niektóre załączniki w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daria Kałasa-Matuszak , adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517 735 295, 63 241 90 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Każdy pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz jej Filii w Sławsku ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie
ul. Konińska 4,
62-586 Rzgów.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie
Sławsk 64,
62-586 Rzgów

 • Wstęp do budynku możliwy jest przez:

- główne wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie zlokalizowane jest z boku budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie (od strony parkingu), natomiast drugie wejście zlokalizowane jest od strony ul. Konińskiej 4 . W pomieszczeniu biblioteki jest dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- główne wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie- Filii w Sławsku zlokalizowane jest od strony drogi powiatowej.

 • Dostosowanie wejścia do budynku:

W Bibliotece w Rzgowie oraz Filii w Sławsku są dwie możliwości wejścia do budynku:

- podjazd dla osób niepełnosprawnych

- schody wejściowe prowadzące do poziomu parterowego

 • Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Dostosowanie parkingów

Na parkingu przed budynkiem Biblioteki w Rzgowie oraz Filii w Sławsku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Dostępność tłumacza migowego

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie oraz Filii w Sławsku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Deklaracja poprawy dostępności:

W miarę możliwości:

 • zdjęcia nieposiadające opisów i alternatywnego opisu
 • filmy bez opisów
 • niektóre załączniki w postaci skanów zostaną przekonwertowane do wersji dostępnych cyfrowo.

 

Izba Pamieci

 

 

Życiorys Zofii Urbanowskiej

    Zofia Urbanowska urodziła się 15 maja 1849 roku w Kowalewku gmina Rzgów, powiat koniński. Majątek Kowalewek był dzierżawą rodziców pisarki.

    Trudności materialne rodziny, zmuszają wkrótce ojca pisarki do wyzbycia Kowalewka i przeniesienia się do Laskówca koło Konina. W Laskówcu rozpoczyna się nauka Zofii u nauczycielki domowej. Około 1865 roku Urbanowscy przenoszą się do zakupionego dworku w Koninie przy ulicy Piwnej. Mimo trudności finansowych rodzina Urbanowskich nie rezygnuje z kształcenia córki, wysyłają Zofię do Instytutu Rządowego w Kaliszu, ale wkrótce potem przenoszą ją do tańszej uczelni w Poznaniu. Ciężkie warunki materialne zmuszają Urbanowską do wyjazdu w 1874 roku do Warszawy gdzie zamieszkuje u zaprzyjaźnionej rodziny Jadwigi i Józefa Sikorskich. Okres warszawski był okresem najbardziej twórczym w życiu Zofii Urbanowskiej.

    Jej najbardziej znane utwory to m. in.:„ Księżniczka”, „Gucio zaczarowany”, „Atlanta”, „Złoty pierścień”, „Róża bez kolców”, „Znakomitość”, „Cudzoziemiec” i „Wszechmocni”.

    Około 1913 roku Zofia Urbanowska wraca do Konina gdzie na stałe osiedla się w swym rodzinnym dworku. W 1930 roku władze Konina nadały Jej tytuł Honorowej Obywatelki miasta Konina oraz nazwały ulicę przy, której mieszkała Jej imieniem. Pod koniec swego życia do dworku przyjęła Siostry Opatrzności Bożej, które zapewniły Jej opiekę do śmierci.

    Zofia Urbanowska zmarła w Koninie 1 stycznia 1939 r. Pochowana została w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy ulicy Kolskiej.

 

Historia Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej

    Idea powstania minimuzeum poświęconego konińskiej literatce zrodziła się w grupie członków OSP i została zaakceptowana przez mieszkańców wsi w 2003 roku. Przeważyło przekonanie, że izba służyć będzie w upowszechnianiu wiedzy i dokumentowaniu dorobku literackiego Urbanowskiej zgromadzonych w miejscu jej urodzenia oraz stworzy ośrodek kultury na miarę XXI wieku, miejsce gdzie oni sami, a potem ich dzieci, będą mogli wykazywać się kulturalną aktywnością, jak było to kilkanaście lat wcześniej, a Wiejski Dom Kultury nosił tylko imię pisarki.

    Powołano pod kierunkiem Jerzego Wielgóreckiego społeczny komitet budowy, który w sposób niezwykle aktywny zajął się tym tematem. Wkrótce powstał projekt przebudowy istniejącego od 1966 domu kultury w taki sposób, w aby izba pamięci znalazła się na piętrze naroża budynku po lewej stronie od wejścia , co przypominać by miało podobne usytuowanie mieszkania Urbanowskiej w jej konińskim „dworku”.

    Komitet szybko znalazł sojuszników i darczyńców- firmy instytucje za środki, których możliwy stał się zakup materiałów budowlanych i wyposażeniowych. Prace fizyczne wykonywali społecznie sami mieszkańcy wsi i wolontariusze z zewnątrz. Największe poparcie wykazał Urząd Marszałkowski z marszałkiem województwa wielkopolskiego Stefanem Mikołajczakiem, który nie tylko przekazał doraźne środki na modernizację obiektu i zakup wyposażenia, ale także zapewnił zatrudnienie od 2004 pracownika. Stało się to możliwe z chwilą ustanowienia współwłasności nieruchomości OSP i samorządu wojewódzkiego aktem z września 2003 roku, czego konsekwencją było oddanie izby muzealnej pod całkowita opiekę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

    Swoistą inauguracją działalności domu i izby muzealnej było wmurowanie 26 września 2003 r. aktu erekcyjnego w ścianę budynku.

    Powstanie zgodnie uznano za ważne dla podtrzymania lokalnej tradycji, za ważne w rozwoju społeczno-kulturalnym gminy, powiatu i Wielkopolski.

    W izbie muzealnej znajdują się sprzęty z epoki ( II poł XIX w.) drobne osobiste pamiątki po Urbanowskiej, zachowane dotąd w Muzeum Okręgowym w Koninie-Gosławicach, oraz różne wydania książek i kserokopie stron tytułowych wydań nieposiadanych. Będą także kopie dokumentów dotyczących Kowalewka z czasów pobytu rodziny w tej miejscowości( z Archiwum Państwowego w Koninie) oraz związanych z Urbanowską, jej twórczością i życiem. Część tych materiałów przekazała Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.

    Od roku 2012 opiekę nad Izbą Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie pod dyrekcją Pani Doroty Eltman, która przejęła organizację konkursów, spotkań, lekcji muzealnych, oprowadzanie wycieczek związanych z twórczością pisarki.

izba pamieci 2 

 

Zapraszamy do odwiedzania Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku,

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu:

(63) 241- 90 -15 ( Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie),

510-844-882 (Dyrektor GBP w Rzgowie- Dorota Eltman.